1. Privatumo politika

  patvirtinta 2019 m. sausio 28 d.

  Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  1.    Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Išsami informacija apie konkrečių asmens duomenų tvarkymą pateikiama juos renkant, kiekvieną kartą informacinį pranešimą pateikiant gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje. Visų pirma, tai yra informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, duomenų saugojimo laikotarpį ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra perduodami.

  2.    Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mercatas“, juridinio asmens kodas 304881076, adresas Kaminkelio g. 20A, LT-02182 Vilnius, Lietuva. Kontaktinis telefono Nr.  +370 652 02186 elektroninio pašto adresas: [email protected]

  3.    KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

  3.1.     Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

  3.2.     Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

  Duomenų pavadinimas

  Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

  Duomenų tvarkymo pagrindas

  Pirkimo duomenys

  Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma),  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

  Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

   

  Tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo pardavimo sutarties pagrindu

  Registracijos duomenys

  Elektroninio pašto adresas, Vardas, Pavardė, Telefono numeris

  Tarp jūsų ir mūsų sudarytos fzforza.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties pagrindu

  Naudojimosi fzforza.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys

  Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Jūsų viešai paskalbtos nuomonės apie fzforza.lt parduodamas prekes istorija, Jūsų norų sąrašas, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Jūsų norų sąrašas, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, fzforza.lt vykdomų apklausų atsakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, išsimokėtino pirkimo duomenys, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija. Papildomai, atsižvelgiant į elektroninėje parduotuvėje fzforza.lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys susiję su  Jūsų naudojimusi fzforza.lt elektronine parduotuve.

  Tarp jūsų ir mūsų sudarytos fzforza.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties pagrindu

  Slapukų duomenys

  Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija

  Jūsų sutikimo pagrindu

  Analitiniai duomenys

  Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve fzforza.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

  Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; Mokėjimų istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

  Fzforza.lt teisėto intereso pagrindu

  Naujiniai duomenys

  Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresas, Įrenginių identifikaciniai numeriai.

  Tarp jūsų ir mūsų sudarytos fzforza.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu

  Individualizuoti duomenys

  Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresas, Pristatymo adresas, Pristatymo būdų istorija, Mokėjimo būdų istorija, Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija, Pirkimo istorija, IP adresas, Įrenginių identifikaciniai numeriai.

  Tarp jūsų ir mūsų sudarytos fzforza.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu


  4.    KOKIU TIKSLU TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

  4.1.     Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

  4.2.     Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje fzforza.lt mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

  ·         Pirkimo duomenys;

  ·         Pirkimo išsimokėtinai duomenys (jei taikoma).

  Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

  4.3.     Siekdami suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, paslaugų sutarties pagrindu, t.y. naudojimosi elektroninės parduotuvės fzforza.lt sutarties pagrindu, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis: 

  ·         Registracijos duomenys;

  ·         Naudojimosi fzforza.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys.

  4.4.     Individualiai Jūsų pagal paslaugų sutartį užsakytų paslaugų teikimo tikslu, siekiant taupyti Jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: 

  ·         Naujiniai duomenys;

  ·         Individualizuoti duomenys.


  Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Jums užsisakius naujienlaiškių paslaugą. 
  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos. Atsisakyti paslaugos galite pateikdami mums savo paslaugos atsisakymą raštu, elektroniniu paštu [email protected] arba atnaujinę savo užsakytų paslaugų paketą asmeninėje paskiroje.  

  4.5.     Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve fzforza.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl paslaugų gerinimo tikslais vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmenis:

  ·         Slapukų duomenys;

  ·         Analitiniai duomenys.

  4.6.     Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
  siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios privatumo politikos 3.2. punkte, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

  4.7.     Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

  ·         Saugumo duomenys.

  Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

  5.    AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VIS TIEK NAUDOTIS FZFORZA.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

  5.1.     Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

  6.    KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

  6.1.     Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
  6.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
  6.1.2.    Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
  6.1.3.    Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas; 
  6.1.4.    Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

  6.2.     Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
  6.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
  6.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

  6.3.     Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.
   

  6.4.     Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

  ·         Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

  ·         Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

  ·         Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  

  ·         Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

  7.    KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  7.1.     Jūsų asmens duomenys yra saugomi  5 (penkerius) metus nuo paskutinio prisijungimo prie fzforza.lt dienos, nebent teisės aktai numatytų ilgesnį saugojimo terminą.  Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

  8.    KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

  8.1.     Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
  8.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];
  8.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 652 02186

  9.    KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

  9.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
  9.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; 
  9.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];
  9.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 652 02186

  10.  AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

  10.1.  Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

  10.2.  Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

  10.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

  10.2.2. nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

  10.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

  10.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  

  10.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

  10.3.  Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

  10.3.1. mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

  10.3.2. Pranešdami mums telefonu +370 652 02186

  10.3.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  11.  AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

  11.1.  Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

  11.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

  11.1.2.  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti; 

  11.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

  11.1.4.  Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

  11.2.  Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

  11.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected]

  11.2.2. Pranešdami mums telefonu: +370 652 02186

  12.  AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

  12.1.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 

  12.1.2. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje
  spauskite „Naujienų prenumerata“ ir pasirinkite „Ne“.

  12.1.3. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

  12.1.4. mums telefonu: +370 652 02186

  13.  KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

  13.1.  Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

  13.2.  Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 

  13.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected]

  13.2.2. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 652 02186.

  14.  KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

  14.1.  Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

  14.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected]

  14.1.2. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 652 02186.

  14.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  14.2.  Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo. 

  14.2.1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. 

  15.  KAS YRA SLAPUKAI? 

  15.1.  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.   

  15.2.  Mes naudojame šiuos spalukus:

  Slapuko pavadinimas

  Aprašymas

  Sukūrimo momentas

  Galiojimo laikas

  cookie-module-1-accepted

  Įsimina, kad sutikote, jog neberodyti privatumo politikos teksto

  Pažymėjus, kad nerodyti Privatumo politikos teksto

  1 metai

  OCSESSID

  Laiko prisijungusio vartotojo ID

  Kai vartotojas prisijungia prie paskyros

  Kai baigiasi naršymo sesija

  currency

  Įsimena pasirinkta valiutą

  Atsidarius pirmą kartą puslapį/Pasirinkus kitą valiutą

  1 metai

  language

  Įsimina pasirinkta kalbą

  Atsidarius pirmą kartą puslapį/pasikeitus kalbą

  1 metai

   

  15.3.  Slapukai naudojami statistinei informacijai apie fzforza.lt lankomumą rinkti bei Jūsų įrenginio identifikavimui. Jeigu norite, galite slapukus kontroliuoti ir (arba) pašalinti. Galite pašalinti arba blokuoti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, tačiau tai padarius kai kurios šios svetainės funkcijos neveiks taip, kaip turėtų, o Jums gali tekti rankiniu būdu reguliuoti tam tikras nuostatas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

  15.4.   Sutikimai galioja Privatumo politikos 15.2 punkte nurodytais terminais arba iki Naudotojas atšauks savo sutikimą pašalindamas arba blokuodamas visus slapukus, kurie jau yra Naudotojo kompiuteryje.